अबिस्वासक पर्डा

अबिस्वासक पर्डा

सम्ट्याहान खन्ह्ला सुखराम परड्यास गिलकफे तीन बरससे ढ्यार होगिल रहिन। सुखराम डानडान पह्रल लिखलफे मनै हुइट। नेपाल रहट सम्म जागिर खिना कोसिस नि कर्लकफे नि हुइट। कहु जागिर खाउ कलसेफे आपन मनै चहना। जाटिक डिक्डार होक घरक गुईडाँगर बेच्क परड्यास निक्रल। सुरुसुरु म ट ओट्रा ढ्यार कमाई निरहिन। पाछ जस्टहक पाकट गिल कमाहीफे मजा हुइटी गिलिन। घरक छाह्नी बिडा मागट रहिन। पानी बर्सटी किल लोट्या टस्ला ड्वागक पर्ना। डेह्री कुठ्ली छ्वाप पर्ना। ठन्ठनैना जारम गडेली ओहर्क राट काट पर्ना बाढ्यटा रहिन। घरक भिटा डानडान बयाल अइटि किल लग्लगाई लग्ना। खास कना हो कलसे झोपरिक ढुर खम्हाफे घुनास्याकल रहिन। सुखरामक एक ठो छाई बाटिन छावा भर छुटीम निमोनिया लागक बचाई निसेक्ल। यह बाट सम्झटी किल ढ्क्ढिउरा सिलिङसे बटैठिन। कमाही मजा हुइलक ओहर्से घर एक बर्सक कमाहिले बनाडर्ल। यह डेख्क “डाडा ना भैया सब्से बरा रुपैया” कह हस सम्म सब्ज आख लगाई लग्ल। हमार समाजम ग्वारा ट्नुइयन कमि रहि। यहाँ ट्वार जन्नी और जहानसे लागल बा। हर अठ्वारिक बजार जाईट। लर्का पर्कन ट्वार डाई बाबन नि मजा मन्ठि। अस्ट-अस्ट बाटले कान फुक डेल। सुकराम बहुट गहिर चिन्टाम पर्गिल। घर जन्निसे झग्रा कैख छुटा पाटि हुइना सम्म बाट पुगगिलिन। चिन्टाले रसरस सुक्टी गिल। कैंयो फ्यारा ट आट्मा हट्या कर्ना सम्म प्रयास कर्ल। कम्पनीसे कहल जस्ट छुट्टि निमिल्ना एक डिनक बाट हो। घरक चिन्टाम मोसिन चलैटी रलह बिचारा! डुर्खटना म पर्गिल।सुकरामक नाउँकिल सुकराम जिन्गीम सुख कबु निमिललिन। घरक चिन्टा एक पंजार आपन चिन्टा और पंजार आब ट बिना कामक होगिल। कम्पनी आपन माना कट्रा खवाई घर पठाडेहल। नेपालम एक महिना अस्पतालम बैठ्क बिर्वा करैल। शरीर ट मजा हुइलिन लेकिन आपन जन्नीह हेर्ना लजर मजा निहुइलिन। अस्पटालक अन्टिम डिन जन्नी अंढार मु लेल आपन मनक भर्वा बिसैटी कठी, टुँहार कमाहीक एक रुप्या खर्च कर्ल नि हुँ। सब रुप्या बैंकम जम्मा बा। डुस्मन खोज डुर जाई नि परट। मै टुँहार लजरम गिरल हुइबु लेकिन निमजा काम कबु नि कर्नु। हमार छाईक कसम।आब टुँहार मर्जी चाहे महि छोरो चाहे सह्यारो।
सुखरामक आखिमसे भलभल आस अइठिन अट्रा स्वाज आपन जन्निह निमजा आरोप लगाईलम पस्टैठ। चिलहृया कान लैगिल कैख चिलहृया पाछ पाछ डौर्नु लेकिन आपन कान कबु नि छह्नु। गल्टी म्वार हो प्यारी जन्निसे माफ मग्ठ।
जन्नी कठिन एक बाट कहु।
सब्से पहिला टुँ महि हेर्ना अबिस्वासक पर्डा हटाउ।
टब ट बनी हमार घर, गाउँ, समाज डोस डेस।
✍…डियर अबिरल
२०७८जेठ १२ बुढ