कब्रा चरङ्गा

कब्रा चरङ्गा

भडौंक मैन्ह रह। लाले बन्वम काठी करा गैल रह। यक्ठो झुराइल रुक्खो भेटैल। उह रुक्खोक फेड्री काट भिरठ। उहिँहँ ठाँह निरठिस उप्पर मनै सिँउरके झुराइल रुक्खोक डंहिया टुरट। यी सब डृस्य यक्ठो जोग्या डेख टह ओ लग्घु गैल ” अरे आँढर बटे रुक्खोक उप्पर मनिन डेख्ठे कि निडेक्ठे? टै टर से रुक्खोक जर कट्बे ट हुक्र मुहि कि बँचही?” जोग्या कहल। ” अच्छा ठिक बा मै रुक्खो काटम ट हिक्र मर जैही। आब बटा मै कसिक मरम बरा भग्वान बन्ठे कलसे” लाले झोँक्क क कहल।

आब जोग्याहँ अप्ठ्यार हुइलिस कि यकर मौट कसिक हुहिस कैक का बटाउँ। ” टै भडौं म कब्रा चरंगा डेक्के मुबे” जोग्या भारी गहीँरसे स्वांच्क कहल। लालेहँ मन मन डर लाग लग्लिस।

भडौँक मैन्ह रह कुल्यम झर्नहेम पानी भरल। मच्छी मरुइया जन्निनके बगाल डेख मिले। ओम्हँ लालेक जनेवा फेन रल्हिस। सन्झ्यक मच्छी मार्क लालेक जनेवा घर पुग्लिस ट लालेक छावा डेल्या झँक्टी फोँहैटी ” बाबा बाबा डाइ कब्रा चरंगा मर्ल बा” आपन बाबाक आँखि आँखी कराइ टह। अरे ना डेखा रै भडौंक मैन्हम कब्रा चरंगा डेख कन मोर्हिक मुना बटैल बा जोग्या” किच किचाक आँख टुम्ल आपन छावाहँ डक्ल्याइठ। छावा जुन्हुक खिट्काली अस डेखाइल कर्ठिस। यक्को नि मन्ठिस। नै ह्यारम कटि कटि फेन लाले हेर मारठ। ” आब मै मु गैनु” कैक घट्पटाई लागठ। मरल अस होजाइठ। साँस फेन नै लिह लागठ। ” सैल घर झारा रोहाढाही मच जाइठ।

बिहानके लालेहँ जगा लगाई लैजैठ सक्कु गाउँ झारा लड्यक किनार। लालेक बाबा ओ लालेक छावाहँ रखोर्या बैठाक बाँकी जने काठी ख्वाज जैठ।

“अब्ब ट महिन जरिही ट मै ट डर्हम जे” लाले मन मने कफन ओर्ह्ल स्वाँचठ। कसिक उठु कना जुगार लगाइठ लाले। पैल्ह ट ढिरे चो कफन उठाइठ लाले। “ना डुर्वा रै यक्ठो छावा बटिस उहो छावाहँ लैजिना बिचार बा कि का”? लालेक बाबा बर्बराइठ। यक घची रैके फेनसे ओस्टक उठ्ना जुगार लगाइठ। लालेक बाबा जुन घनी घनी ओह बाट कटि रठिस। ” आब असिक निहुइ” कहटी यक लाग जुरुक्कसे उठ जाइठ लाले। लालेक बाबा आब यी निमानी नट्याहँ खाइके छोरी कैक पँञ्ज्रे ढारल कुर्हारिक मुन्ड लालेक कप्पारिम बलसाँपा मारठ। लाले आब जाट्से मुजाइठ।