चुका

चुका

मै जौन सल्वासे साट कलास म पह्र लागल रनहुँ!उह सल्वासे गुर्वन आँखिक किरकिट मा-न लागल रनहुँ!
“गाउँ म मनैन बोक्सिन डेखाक झग्रा परुइया यिह गुर्वन ट हुइट!!”
सामाजिक पर्हिना सन्त रिजाल मस्टर्वा कहल रलह!हुइना फे हो ट!खालि मन्टर पहर्लक भरम ट्वाँटा पुगा क जाँर ढोकहि!सिकार, मछ्छि,मिठमाठ खिहि!आम्हि टिहाइ लैजिहि!डक्टार बिन्पुग्ल अठ्कपारिफे निचुपाइट काहुँ!मै रिजाल मस्टर्वक बाट लाग्के न क्रान्तिकारी होगिल रनहुँ!बैसाख मैन्हाँ लागल रह!मै स्कुलसे घर पुग्नहुँ!टब्बहँ हमा गाउँक चुक्लि गुर्वा हमा घर पुगल रलह!नाटले क बोब्ला पर्लसेफे गर्याके पठाडेनु उहाँसे!

मै चुक्लि गुर्वा बोब्ल गरिलक हप्ता डिन पुग्टह काहुँ!डुम्न म गोटि क्वा-र गिल म गरैँचा सँप्वा काट्डारल महिहन!बिख ले क सेफे अट्याके साँसवाँस जाइअस लाग्टह!घर जाके सँप्वा कट्लक बाट कर्टि कि बाबा चुक्लि गुर्वा बोब्ल बलाए गैगि-ल!बोब्ला अइटि कि मन्टर पहर्ल व चुका ले-ल!ओत्रा बिखार सँप्वा काट् क फे महि कुछ्छु निहुइल!टब्से गुर्वा बोब्लक आँखिम हेर्नाफे लाज लाग सुरु करल!टब सोच्नु मन मन!
“गुर्वा कलक ट डिउँटा हुइ-ट काहुँ!”

@गणेश वर्तमान