‘डम्कल आगि’

‘डम्कल आगि’

लघुखिस्सा

डम्कल आगि

लिखनडरानघर आज राटिहसे चिल्पो चिल्पो बोली सुन मिलट बा । राटडिन घरम कुकुर बिलार हस झग्रा सुन्बो । छोट्की बिहान्ने टनक लहेर चल डेलि । ओसिख ट लिखन्डर्यक पाँचठो लर्का रहिन । बर्की छाइक भ्वाज कराडेल । बर्का छावा, मह्न्ली छाई ओ जन्नि गाउँम आइल माहामारीले भगवानक मैगर होगिलिन । बचल एक ठो छोट्की छाई ओ डुईठो छावन भर संग बाटिन। मन्ह्ला छावक डुठो नटिनियन बाटिन । छोट्कक भर गइलक साल कानक जाली फोर्ना हस बरा बरा डिजे बजाक भ्वाज कराडेल। मन्ह्ला छावा पोखरा रठिन घर बनैना मिस्टरियाँ कान कर्ठिन । छोट्का छावाक भ्वाज कराडेहल टब्से घरह रठिन।

छोट्की लहेर गिलक डु महिनासे ढ्यार हुइ लग्लिन । डिहुवाम कोक्नी पाक सेकल बाटिन । खेट्वम हलुक ढान कट्ना हुइल लग्लिन । गरु धान भर आभिन गाम्ह्राँइट बाटिन । बर्की घरक भिट्टर काम कर्टी ठिक्क । घर अकेली काम करक परट कैख बर्की फे आपन ससुर्वा ससुइया टन्कट बाटी । “खोट्या टिना मिठ चिब्ली चिब्लक टिट” कह हस बर्की आपन ठर्वकठे का बाट चिब्ली खाडेली । मन्ह्ला घर आक घर उज्र हस हल्ला कर लग्ल । साहामास खेट्वम धान झौवाँक टौंवाइल लागल बाटिन । कट्ना जुन सुरसार निहुइटिन । छोट्कीक लहेरिक मनै झन बरल आगिम घिउ झौंक डेलिन काहु घर फुट्ना सम्म बाट आगिलीन । लिखन्डर्या अइना माघक घर फुटाडेना बाट कर्ल लेकिन छोट्किक कर्टुट डेख्क बर्कीफे का कम ओह डिनसे माना अल्ग अल्ग खाई लग्ल।

बारिक कोक्नि बडार ओ सुग्गनक बठा ठिक्क। खेट्वक धान मुस हुडहुड पटपट कर्टी आपन-आपन डेह्री कुठ्ली भरैना म जुटल बाट। मुसनक ओ चिरैचुरुङन्क बहार पटल बाटिन । बचल खेट्वक ढान झौहाँक झर गिलिन । घरक डम्कल आगि बट्ना सुरसार नि हुइटिन । आभिन ट छोट्की छाईक भोज कराडेना बा कटि लिखन्डर्या कपारिम हाठ ढर्ल मनम लागल डम्कल आगि के बुटाडी कैख बिलौना कर्टी बाट।

 

साहित्यकार

डियर अबिरल