थारु_गाँठ

थारु_गाँठ

एसईई पास हुइल पाछ उच्च शिक्षक लाग सागर आपन ड्यारा बर्दियक सडरमुकान गुलरिया ओहर सर्ठ। सागर वर जंग्रार चाकिल मनक मनै हुइट। बिहान क्याम्पस जिन संझ्यख पुस्टक पसलम काम कर्ना।

एक डिन क्याम्पसक ड्रेस लगैल डगरिम साईकिलिक चेनम डुपट्टा लपेट्क छुटइटि रहल एक जन लवन्डीह डेख्ठ। सागर छुटैना सहयोग कर डेठ। मै सगर मै सपना उ ब्याला भल्मुन चिन्जान हुइलिन। एक्क क्यापस हुइलक कारनसे हुइ सायड मन मुटु कब सट्गिलिन पट्ट नि चल्लिन। समय बिट्टि गिल। सपनह क्यामपसम और लौराफे मन परैलक कारनसे ढम्की डेलिन। महि मैयाँ निकर्लसे सक्कु बाट घर पुगाडेम कैख। सपना चिन्टाले सागरह छोर्ना सम्म निर्णय कर्ठी। सपना सक्कु बाट सागारठे अरैठी जिठी। सागर मैयाँ भरल रस्गर बोलिम कठ। म्वार मैयाँ, म्वार प्यारी टुँ म्वार जिना आढार हुइटो। टुँ म्वार जिन्गी हुइटो। टुँ म्वार प्राण हुइटो। एक डुइ ठो कुकुर भुक्टी किल झस्कक नि परि। बंन्ड्रा जट्रा कुड्गलसेफे पर्बट्वा हिलाई निसेकी। हमार मैयक महल कबु नि डग्मगाई।

हमार मैयाँ सटकमुंन्ढा गाँठ जस्ट नि हो। एक खुट्ला ट्न्लसे छुट जिन। हमार मैयाँ ट नम्हेनिक बौँरक पगाहासेफे बल्गर एक खुट्ला ट्न्लसेफे सट्क्ना ड्वासर खुट्ल टन्लसेफे सट्कना हमार मैयाँ ट थारु गाँठ हो थारु गाँठ । सागर ओ सपना जिन्गीक रस्गर मैयक वर चौर्यारक डौरी बट्टि जिन्गीभर संग-संग सयर कर्ठ।

✍..डियर_अविरल
२०७८ जेठ १३ बेफ्य