#पस्टो

#पस्टो

#छुटीबट्कोही
पस्ग्यान मन्ह्ला दयाराम सँक्कार सँक्कार काँसक डु खोर्या लगा सेक्ल। राटभर निसुटल हस लाल-लाल आख डेखाटिन। बिना एक डु खोर्या निलगैल ट मजासे डिन निकट्ना ससुर। दयाराम आपन जवानी म वर बल्गर गाउँ भरिक सुघर ठर्या रहै।

जस्ट नाउँ वस्ट दयालुफे रहै। गाउँम दयालुहन कौयौठो नाउँले चिन्ठिन। दयालु, पिउना, सुघरका, पस्ग्यान मन्ह्ला, बघिपुर्या सब्से ढ्यार जसिन ट जार्क्या कैख चिन्ठिन। आसकाल बैँस मठ्वा नाहाँङ सेक्लिन। नेटावनसे उठबैस मजा रहल ओहर्से गाउँक डखिन स्कुलम पिउन काम पाईल रह। जन्नी सड्डक लाग लहेर रठिन। छावक आसम टिन ठो छाई बाटिन। बर्किक भ्वाज कराडेल एक्ठो भर अप्नह उरहर्क चल गिलिन। छोट्की भर आपन डाईक संग रठिन। पिउन जागिर खिलसेफे तलब मजा हुइलक ओहर्से पक्की घर बनासेक्ल रहै। पिउन जागिर कर्टी-कर्टी ओह स्कुलम पह्रैना पर्बटिनिया मस्टरिनियासे मिल गिल।मस्टरिनियह छोट्की जन्निक बना लेल। मस्टरिनियक ठर्वा बिडेस रहिन। छोट्की जन्नी लन्लक कारनसे बर्की जन्नी आढा अंशक लेक छुटापाटी कर लेलिन। छोट्की जन्निक चक्करम जागिरसे डुनु जहान निकार डेलिन।मस्टरिनियक पुरान ठर्वा नेपाल अइठिन। दयारामह जारी टिरक लाग पक्की घर बेच पर्ठिस। समय बिटटि गिल।

खै का बाट नि मिल्लिन बचल जग्गा सब आपन नाउँम कराक मस्टरिनिया आपन पुरान ठर्वक ठे चल डेहल। टब्से दयाराम हिट्वा हस होजाईट। साहारक नाउँ म जार ओ डारु किल रठिस। मुर्घिनिया जट्रा फुटफुट्री खेल आपन जिउम ढुर कह हस दयारामक टुट्ली झोप्री किल बचल रठस। आज आढा पागल हस टुट्ली झोप्पिक कोरै बाटी गन्टी दयाराम पस्टैटी बा।
म्वार यी कसिन जरम कसिन करम। दयाराम बल छ्वारा जोर्से चिल्लाईट।
हे भग्वान! महि आपन ठे लैजाउ टुँहार मैगर हुइना मन बा।
#डियर अविरल