फट्रंघी

पुरा ढ्याबर चट्ने मचल्बाटिन् सोल्रिहान् बर्कि । नाऊँले बजारी । हुँकाहार बाबाबजार गैल् ब्याला डाइ जरम् डिहल् रहिन् । उहमार नाउँ फे बजारी । लैह्यर ग्वाला हुइटिन् । किऊकिऊगोलिन्ह्या फे कठिन् । टर उहिंसे चर्चिट नाऊँ हुइटिन् फट्रंगि । किऊकिऊ फट्रिन्ह्या फे कठिन् । अउरक फट्रंग बटैनम एक नम्बर आघ बाटि । उहमार गाउँभरिक मनै डुर डुर फट्रंगीनाऊ रच्डेल बाट ।
—अइहो डिडि हो, टु सुन्बो ट छकिट्र पर्जिबो काहुँहो । अरि का कठ रि, मनाउकफचकपुह्रान बाट जे नेपालगंजम, बर्कि ट कसिन्कसिन् बाटिन् जे हो । ठर्वा डिनभर आफिस्क कामम् रनाकाहुँ । बिन्ह्यकनिक्रल् सन्झ्या पुग्ना । कबुजबु जुन अन्ट जिल्लाजाइकपर्ना । हुँकार जन्नि ट ड्वासर् लौंरसे लागल् रनाहुँ । बिनअक्लिकजन्नि । कमसेकमजन्ना ट हो ना, लर्का बच्चाहुइल्म फे । अर्हो, पर्ह आइल् लौंरा फे हुँकन्हँक घरम बैठल् रहिन् काहुँ । डिनभर ओइह्यँसे भस्भस्भस्भस् मचल् रना । कसिक ठर्व संकालग्लिन् कि पटा पैलिन्, टबसे ट लौंर ड्यारा निडिह लग्ल । असिन् रनाकाहुँ ।
—अरि टुह्र खिड्यक बाट बट्वाइटो ।छिह ।वाकर ट का बट्वैबो । लाजभास्निरहल् जन्नी ट भैगिल् । भ्वाजहुइनासे पैलहँ ट आपन ठर्वक घर रनाहुँ सारिसा । आभिन् ट आभिन् भ्वाजहुइनाकहाँबाकहाँ पैलहँमाऊँ, ससुर्वा कना । उल्ट काम अर्हैनाआपनमाऊँहँ जे हो । कम्टि जिट्टल् जन्नि निहुइटिन् बरा ।राज करहिन् आपन घरम् ।ओठ्ठेक रानपरोसिक मनैन् गँरफ्ट्टु बनैल रहहिन् हेरो । डेख्टि रहहो । मै ट कैडेल बाटुँ हेरो ।
—अर लाल्या रै, कहाँ रह्या रै?मरिजाइस् । ट्वार जन्नि जे रै ?ट्वार जन्नि फे ठिकठाक निहो रै ।ठारुन्सन्ग घाँस बाट जैठिस् । टब्कि बन्वम काठि कर गैलब्यालाफे जन्निन् सँग ठ्वार रह ट । मै कनु फे, अरि बहोर्या चोल्रि संगसंग । मन्बे मन्बे निकरल् । जम्बोझान् छोट्कसे कब गैल् कब गैल् । मै ट ठिक निलागल् हेर ट्वार जन्निहँ ।हुँकन् सँग कान्याँग परल् रहिस् । जाटलौंराहा । ठारुन् संगकेल् गुइं लग्ना । कबुकाल् ट महि संका लागठ् । रिस डुख नामानिस् हेर, मै ट ज्या डेख्ठुँ उह कठुँ । म्वार बान् ठार बा ।ना कर्ठुं ना ड्याख सेक्ठुँ । ज्या हो ट्या बटाडेठुँ ।आपनजन्निहँ सम्झाइस् नि ट राँर रब्याजिन्गीभर ।
—अइ, मै ट नाजैहो कैडेठुँ हुँकन्हँक घर । हमार लर्का टप्कि हुँकन्हँक छाइक ठे जाइकलाग रना । गर्याइ छुट्नु लन्डिन् । बर्का बोक्सिन् जन्नि बाटिन् हुँ । टप्कि ट जिन्ग्यान् लवँर्या एक्कघचिम प्याट बठाइ लग्लिन् हुँ । मड्वागुर्वा आछट् हेर्लिन् ट उहलागल् रनाहुँ । यि बोक्सिन्यन्क का निपुग्ठिन् कठुँ मै ट । कैय जहन् लाग् सेक्लिन् हुँ । उह मड्वागुर्वा ट कहटह । कबुकाल् मड्वागुर्व रिस् लग्ठिस् आब्बहँनचा डिऊँ बोक्सिन्यन् कहठ् जे हो । मै ट बरि डर लागठ् । मै ट कठुँ, म्वार ठिउन जाइह्यार । पाछ ह्यार गैल् मनैन्म लाग रख्नाहस् ।
—महिनिसुन्नास् लागठ् हो वाकर बाट् । चम्काउली, छल्छल्हिक बाट् । पचास्लौंरन्से लागल् बा । टुहन् पटा निहो नि ।ठर्वा बिडेस् गैलिस् टब्से ट आउर मौज बाटिस् । मुस्किल्ले बजार जैना मनै आस्काल् ट हप्टम जाइठ् हुई । निडेख्ठो हो, लालि, किसिम पाउडर घँस्क राजापुर जाइठ् । आभिन् ट आभिन् लेड्डिवाला चप्पल् लगाक । ठिसारी । स्यान्ट घँस्क जाइठ् । ठर्वा कमाडेल बाटिस् ट का । खोब् उरा कठुँ, जिन्गीभर अस्ट चलुइयानिहो काहुँ । एकडिन् ट आउर क्याकरजुन् मोटरसाइकिल्म बैठ्क जाइटह हुँ । चपट्क बैठल् रह हुँ जे रि । बिनलाजक । अउर डिन्वा हम्र बजार गैल् रहि जे, हाँउह डिन् । एकठो फ्यान्स डोकान्म बज्यसे कोन मेरिक बट्वाइटह । स्वाझचम्कहस् कर्टह । न लिस्टारसे बट्वाइटह चकछिन्वा बज्यसे । छल्छलाइ निपुग्लक ।
—चिल्रहानटर्नि फे ट ओस्ट बाटिन् । ठर्वा नेपालगंज रिक्साचलाइ जैठिन् । यहाँजुनअप्नअउर ठारुन् से पस्रना । राट राट ट किऊनाकिऊपलि रनाकाहुँहो ।राटसम् जाँर पिना व पिवैना, टब डोस्र उह ट हो काहुँ । टप्कि मच्छि मार गैल्मअपन्हे बट्वाइटहिन् काहुँहो । लाज सरम निरलक । ठर्वाअइलिनहुँ, कोन्टि सुटहँ निडेलिन् । ठर्वा ट बगर्वमकालह्र्यम सुट्लिन् हुँ । आउर ट का कठि, उठ्बे निकर्ठिस् हुँ । चिम्स्याइल् पलि रठिस् हुँ ।
—ब्वाब्वा, कम्टि खट्रा टर्नि निहुइटिन् बरा । आपन ठर्व ट टेर्बे निकर्ठिन् । सास ससुर्वन का टेरहिं । रिस लग्लसे भाँरा ट छिनाभिन् बगा डेठिन् । पर्हल् मनै कोर्हि ट रठ काहुँ । घरम किहु फे निपट्यैठिन् रि । पुरा हाकिम् जानो । बाहिर जुटाहुरम जुनउहबोलहिन् आघटाघ । पुरा नेटिन्याजानो । यिपर्हल् जन्निन सब्से खराब् रठ हेरो । हम्र निपहर्लि ठिक कर्लि । कामकर्ना जाँगर हेराजैठिन् । बैठ्ल बैठ्ल घिंच्लक बानीकाहुँन् । का खेटि कर्पैहिं ।
—नाऊँ भर भगन्वक ।काम राक्षस् जसिन् । डंग्लान् राम रि । राम्या राम्या कठिन् जे, हाँउह ।बर्गड्ढिक ट हो । गोहर गोहर, ड्वाँगिल् ढ्यांगबा । सारिसा ट यिह डगर न्याँगठ् मोटरसाइकल्म ।भारि रन्डा ठारु हुइटिन् । घरम जन्नीपलपल फे हौस् निपुग्ठिस्काहुँ ।अर्हो कैठो जन्नीन् हो कैठो नि । परौंभख्खर टपहर्पुरान् छोट्कीभिन्सह्र्य भैंसहान् घरसे निक्रठ् डेख्लिन् हुँ । ठर्वा सारिसा बुट्वल रठिन् । घर बनैनाकाम कर्ठिन् । अप्नजुन राम्यासे लागल् बाटिन् । राम्याजुन् अस्ट अस्ट जन्निन्क घर सिकार, मच्छि, बियर लेक जाइठ् हुँ । घरम सस्टा सम्पत्ति बाटिस् । वाकर काकमी । ठारु ट ठारुहोगिलन ा, लर्का बच्चा, ठर्वा रहल् जन्निन् ट स्वाँचकचाहि । बिनालाजक । गाउँक बेज्जट कर्ना । पुरा नाऊँ गन्ढ्वा डर्ल बाट हुँ बर्गड्ढिक् ।
—अरि निचिन्ह्ल हुइटो नि?चख्खापुरिक ट हो काहुन् ।पैल्ह राजापुर फर रहिस् । आस्काल टिकापुर लुग्गा डोकान ढर्ल बाहुँ । मै ट जाइनावाइ ट का, मनै कठ काहुँ । भारि रन्डाउल्या हेरो ।सुन्बो ट टुँ डंग पर्जिबो हेरो । जस्ट कर्ना ओस्टहँ जन्निहँ फे संकालग्ल रनाकाहुँ । झिम्किहान घर टिना किकामाँग गैलिन् हुँ । घरक मनैन् हाँकपर्लिन् । किऊनाकिऊचालकर्ल । घरक बाहिर डु ज्वार चप्पल रह हुँ । एकज्वार ट आपन ठर्वक हस्लग्लिन् । आब संका ट लाग्गैलिन् । घरक भिट्रहँ चल्डेलि । कैयौचो हाँकपर्लि चालनिकर्ना हुँ । कोन्टिम हेर्ठि ट खट्यम गुड्री ओहर्ल मनै सुटल् डेख्लि । बोल्कर्लसे चालनिकर्ना काहुँहो । रिस लग्लिन् गुड्री टान भिर्डेली । गुड्री ट कस्कसाक पक्रल रना । छोर्बे निकर्ना हुँ । जन्नीबल्गर बाटिन्, टान्क छोर्लिन् । गुड्री टन्ठि ट ठर्वा सुटल् रना ।
डु टिन डिन हुइटा फट्रंघी निडेख्पर्लक । कालकुवँमपानी भर गैल ब्यालाजन्नीन् नस्से बट्वाइटल्ह ओक्रबारेम । साराओंर ओक्रचर्चा । फट्रंघी ट उर्हर्क गैगिल् । बेल्वाबज्जा ट गैल् । पर्सेनिमम्यालालागल् ब्याला हड्र्यार झुल्वा घाल्क गिट गउइया मनैयसे उर्हर्क गैल्बाहुँ । ऊ ठारुक फे एकठो जन्नी, डुठो छाइ ओ एकठो छावा बाटिस् हुँ । सौट मुर गैरहल् ।