‘बाबक् डगरा’

‘बाबक् डगरा’

बाबा कहठ –‘गोंइसे हर जोट्ना सिखिस रे छावा !’
मैं कहठुँ –‘ट्याक्टरसे खेट्वा जोट्ना सिखम् बाबा ।’
बुर्हापनके बाट अस्कलिक लर्का कहाँ मन्हिँ ? लर्का खोज्ठैं
‘चट् मंगनि पट् बिहावला काम’ बुर्हापन खोज्ठैं झर्गर ओ डर्डर काम,
अब केकर बाट सुन्ना हो, पर्हल लिखल मनैं ढेर बुड्ढि चलैबो टे अस्टे हो काहुन् ।

इहे टे छावा बाबक बाट नै मिलठ् टे मनेम सुर्टा हुइ लागठ्।
गैल बरस रिन कहारके बाबइसे टेक्टर लेहुवैनु, खुब सिख्नु,
चलैनु, और जाके पैसा फे कमैनु । डस बिग्हा खेट्वा टे मैं
इहे ट्याक्टरसे लगैनु, मसिनके चिज, काम टो हल्हिल
ओराल जस्टे लागठ यि चिजसे, समयके बचोट फे हुइठ,

मने का कर्ना हो, आज एक्ठो गोर नाइ हो, एक्ठो हाँठ नाइ
हो, परल बाटु, ढर्टिक बोझ बन्के एक्ठो कोन्टिम्, सायड
टेंर्ह्वा हर जोट्ना सिख्टु टे, आज इ हाल नाइ रहठ मोंर,
बाबक् कहल् डगरा नाइ नेंङ्गनु, बाबासे जन्नहाँ मैं बन्नु, टभे
कहठैं नेपालीमे ’आगो ताप्नु मुढाको,कुरा सुन्नु बुढाको’

अंकर अन्जान सहयात्री
जानकी गाउँपालिका-८
जबलपुर कैलाली