लघुखिस्सा-ठुन्याँर डिन

लघुखिस्सा-ठुन्याँर डिन

स्कुलसे अइटि कि मर्ह्याला बियारिक अखवारि कर जाइ पर महि!आपन गाउँ गोब्रैलासे सड्ड जाउँ!एक टुम्मा माँर,काइल मिर्चक चट्नि व आपन पहर्ना किटाब काँपि ले क!मर्ह्यालक बिसट्याहुँक्र व हम्र बटैया लगाई!उह मलिक्वक खेट्वा!आढा आढा कैक डुईडुई बिघ्घा!बिसट्या व मै स्कुलिमफे एक्क कलास म पह्रि!उ फे किटाब ले क आए!मस्टर्वा हुकनक लिख डेलक ओराक कबु घोरबासा ट कबु बाघागोटि खेलि!घोरबासम मै जिटु!उहमार बिसट्या बाघागोटि केल ख्याल ख्वाज!और डिन उ बघ्वा बन्लसे छेग्रिन निपट्ढार !छेग्रि बन्लसे एक्व खाइ निडेक मुवा ढार!हमहिन ओसिक खेल्ना न मजा लाग!डिन बिट्लक पट्ट निपाइ!अन्ढार हुइ लाग टब बिसट्या कह!जोगिराम जा घर!अन्ढार हुई लागल!एकडिन म्वार ठुन्यार डिन रह काहुँ!मै बघ्वा बन्नु वाकर जम्म छेग्रिन म्या कर निडेक निपट्डर्नु!म्वार भुइयम ग्वारा निरैगिलस,खुसिक झार!न भार काम करल असक नाक नम्मा लाग लागल रह!मै बाँसक ओल्टार जाके टुम्मक मार पिअटनहुँ टब उ हाँक पारल!”जोगिराम जोगिराम..” आस हटल ट परान गिल असक लाग्टिस कि का!वाकर डर मिलल अवाज सन्क स्वाच्टनहुँ मै!वाकर लग्गु पुग्नु ट म्वार सास रुक असक करल!टिन उँइरक बियार उर्क बड्रिम फाँकल रह!भैसिन्यँक डाट असक हँस्से लेक !अस्टक सोच्टि हेर्ठु ट मलिक्वक भैसिन्याँ चह्रटह!ओठ्ठिहे मल्किन्याँ बैसल रह बरु हँक्बो निकरटह!हाँठ मनिक लिच्चि खाइल व आग ब्वालल”ए जोगिराम आफ्नो बुबालाई घर गएर भनिस!तेरि आमा भाडा माझ्न आइन त्यही भएर मालिक्निले बिउमा भैसि चराइदिनु भो भनेर!”

@गणेश वर्तमान