साजल चाउर

साजल चाउर

#लघुखिस्सा
#साजल_चाउर
बैसाक महिना ओराक जेठ महिना गोरि डर्लक एक अठ्वार होरहल रह। गाउँम घर बनैना, कुल्वा लग्ना बेगारी चल्टी रह। रुख्वा बरिख्वाम लौंव पट्या पलाक जहोरफे हरयर महा सोहावन डेख पर । कोक्नीक ठ्वाठम म्वाँछ आइ लागल रहिन। कौनो कोक्निम भर भखर ढानिकानी आइट् डेख पर। पुर्बहिया बयाल आपन सुरम सुरसुर सुरसुर बहटी रह ।

भैसोरान बाज्या सजना गैटी घरक् पछिउँक् पाँजर टुँटक् छाँहीटिर हरचाली करट् रल्ह । खटौली भाँग्क छट्री सिर्जैटी रहैं। बियार बोक्ना हरझौंखी बनैना, जुवा चस्ना, ह्याँगम हरिस फेर्ना कैयठो काम ठाक लगाक ढर्क रलह । सर्कक पस्छिउँ भैसोरान घर पुर्बक पंजार पस्ल्याहन घर डखनक् पंजार खोल्ट्याहान घर अस्ट अस्ट पहाँटिक पहाँट लागल घर । गाउँक् जवान लौंरा ढ्यार जसिन कालापाहार गिल बाट । गाउँम जवान लौरावन डेख पर्ना फे सिह्नी । टरटिह्वारम किल हो केउ केउ अइठ । भैसोरान डाडु भैया घर फुट्लक् डु बरस पुगगिल रहिन । बर्का घरहँ खेटी किसानी कर्ठ । छोट्का इन्डिया गिलक् डस महिना हो रलिन । लक डाउनम छेक्वा परल बाट । यहाँ जुन भैसोरान छोट्की महाँ कर्राक बेरामले कोन्टिम हनहनैटी सुटल बाटी ।

अइया! डाइ, अइया! बाबा मुनु मुनु । एक घचिक रहिक गाउँक बर्का गुर्वा बैडावा जुटैल । गुरैपाटी बैठैल। छाँकी ढरकैना छुटल बा कहटि घरक् डिंउटा रिसाइल बटैल । इह ब्याला गाउँक मस्टर्वाफे टुपलुक्कसे आपुग्ठ । अहो बर्की, छोट्कीहन मजा लग्लिन ? बर्की जवाफ डेठि डिहुरारिक् डिंउटा लौह्वाइल पानीकसंग साजल चाउर खवाडेनु । मजा ट होजिहिन। हाँठ जोर्टी मस्टर्वा कठ, हे भगवान! कहियासम साजल चउरक् भरम घरह छटपटाक बैठ पर्ना हो । हाली लैचलो अस्पताल । बर्की कठिन, कहाँ लैजैबो ना हम्र आभिनसम जियल बटि कुठ्लिक चाउर सजाके ।

✍..डियर अबिरल
गुलरिया-१५ खैरापुर, बर्दिया
२०७८ जेठ ११ मंगर.