छावा टै हिटलर बनस्

छावा टै हिटलर बनस्

डाई महि काजे किउ निपट्टिठ?
काजे महि किउ ड्याख निसेक्ठ?
टै स्वाझ बाट्या छावा
निबाङ्गल किल्लाअस
टोहि पटा हुइ छावा
स्वाझ किल्ल जेफे ठ्वाकट
वाकर भर्वासा किउ निमानट
टै ट आपनहन बुढ्ढ जस्ट बनाइ खोज्ठ्या
कठ्या जे बुढ्ढ म्वार सन्टान मन्टान हुइट
यिहाँ चित्रक बाट चित्र मानट ड्याखल बाट्या?
निड्याखल हुइट्या ना?
बरु बघ्वसे खौवा पैलसेफे
बघ्वक बाट मानट चित्रा
हो यिहाँक मनैन्हँक लाक ट
बघ्वाअस डर लक्टिक।
गिडारअस जालि
गिरमिटअस टिहाँर हुइ परट
आगि लागल ठाउँ पानी डर्बो ट
न जन्नाहा बन्टा
ठाउँफे स्वाँचट हुँ
काजे कि उ ठाउँ ह फे
लौव बन्ना मन रठिस
रुख्वक पट्या झर्क लौव हुइ अस
छावा
यि कलक पियासल मनैन पानी निडेना
पियासलबेर चिल्लाइबेर ठोप्रि बजिना ठाउँ हो
म्वार बाट निमजा लागल कलसे पानी ड्या एक्चो
उ टोहिँ गर्याइ
उ टोहिँ पापी कहि
जब ओहिँ मुटास लगहिँस
उहमार
टैँ राजनीतिम लाग्ट्या ट लाग्
मै कुस् निकहम
टर लग्ब्या ट हिटलर बन्के लाग्
बुढ्ढ बन्के लग्ब्या ट
कुर्सी कब्बु निपेैब्या!

@गणेश वर्तमान