छुट्ना त छुतली हंग्या ना पट्या पकर्ना दगरीम

छुट्ना त छुतली हंग्या ना पट्या पकर्ना दगरीम

सायद महीन छोरक्कफे पर्ना केक्रो कर रहलहुई
नैत यी दिलम रमैना दुइ चार दिनके रहर रहलहुई
कोइ मनैनके आँखी गरीन आउर छर्छराइन आङ
जत्तिक हमार मैयाम लागल केक्रो नजर रहलहुई
छुट्ना त छुतली हंग्या ना पट्या पकर्ना दगरीम
अलपत्र रहिगीनु,हुहार त सायद जैना घर रहलहुई
ढलाई त दुनु जहन खोजल रल्ह यी दुनियाँमसे
ढल गिनु मै,तुहार त सायद लागल जर रहलहुई
मोर लाग त उहे एकथो पानी पिना कुँवा रह
सुख गिल उफे,तुहाँर त बर्खैह्या झर रहलहुई
ढल गिनु मै,तुहार त सायद लागल जर रहलहुई
मोर लाग त उहे एकथो पानी पिना कुँवा रह