ढेंकि

ढेंकि

कोक्निक डिउहोक झुक्का जस्ट
किऊ सङ निरहल
अक्कले
भाँईभाँई मनैह्याँ डँर्वा असक
एक्ठो आजि
बिहान्निसे बैस्ल रठि अङ्नम
हुँकाहार रना ट सब्ज बाटिन
छावा,पटोइह्य,नँट्या,नटिन्याँ
टभुन किउ निहुइन
छावा बासि मुँह कामम चल्जिठिन
पटोइह्या भाटभन्सा कर्ना ठिक्क
नट्या नटिन्याँ उठ्टिकि स्कुल चल्जिठिन
डिनभर क्वाट्वार क्वाट्वार हुँक्का बजैटि डिन कटैठि
सोच्टि
“मज बाटो डाई ?बेरि खिलो कि नाई?”
आक छावा पुछि
“माउ भाट खिलो कि नाई?”
आक पटोइह्या पुछि
“हिट्वक खिस्सा सुनाउ ना बुडि!”
लग्गु आक नट्या नटिन्याँ कहि
बयाल चलबेर पानी निभागट
बड्रि रहबेर पानी निबर्सट
सन्झ्याक अइटि कि
छावा बिन्बोल्ल कोन्टिम चल्जिठिन
छावक पाछ लाग्क पटोइह्या,नट्या नटिन्याँ चल्जिठिन
ट्याट्टर डौर्लसे वाकर पाछ
टरालि डौर्ना अचम्म निहुइल
टब आजि
सुँकुर सुुँकुर कर्टि उठ्टि भुँखक झार
आपन जिन्गिक सहारा ले क
भिट्टर रलक डान्चे पानी डर्ठि
चिलम म बुट बुट आगि
पानिम भुइ निआइट सम
हुँक्का बजाइल कर्ठि क्वाट्वार क्वाट्वार
“यि बुर्ह्या कब सम हुँक्का बजाइ ना?”
हुँकाहार छावा झोँक्कैटि कठिन
“ठौकुइया मनैया म्वार छावा हो का?”
आपनहन पुस्ठि अप्नहँ
आजिहन बिश्वास निलग्ठिन
ठौकुइया हुकाहार छावा हुइन कैक
आजि चामचिम पल्रठि
हुँकाहार आँखिमसे आँसफे निअइठिन
आँसक स्वाट सुख्गिल बाटिन काहुँ
आजिक व म्वार जिन्गि
लेउडेउ एक्क हो
मिल आइल पाछ ,बह्रिमसे उजार क
घारिम फँकाइल ढेँकि स्वाच्टह

@गणेश वर्तमान

 

ठाकुरबाबा न. पा. – गोब्रेला बर्दिया हाल-रुकुम पश्चिम