पुछि

पुछि

साँस लिह निपा क उट्मुटाइबेरफे
मुँ साँस निलिहट् सम
साँस निलिह पाइट!
भुँख लाग्क खर हुइबेरफे
मुँ निखाइट सम खाइ निपाइट
भुँइया छोर्क बड्रि छुनास लग्लसेफे
मु निचहट् सम भुट्लाफे हिलाइ निस्याकट्
ओहिँ मुँ से घर फुट्जिनास लग्ठिस्
माना बाँट्लेनास् लग्ठिस्
फे स्वाँचट
मुँ बिना म्वार का आस्टिट्व बा?
आँट निरहल ठारुअस आँट निस्याकट
टब मन निलाग् लाग् फे
मुँ ज्या कर्ठिस् ट्या करट
खैठिस् ट खाइट्
हेग्ठिस् ट ह्यागट्
मै पिखाहिँ नुक्क हेर्ठु ट
पुछ्छिक जिन्गि डेख्क लाज लागठ
बरु
पुछिक जिन्गि जिटि रलक
हमा थारु नेटन लाज निलग्ठिन्!!

@गणेश वर्तमान