“बिचारी मोर बुदी”

“बिचारी मोर बुदी”

ट्वार ट्वार ट्वार ट्वार बजैटी हुंक्का पिटी बाटी मोर बुदी,
पस्कक् आगी अगोर्ले एक कोनुवम् बैठल,
एहोंर पुष माघके जार बह्ररल बा,
ओहंर कुहिरा लागके, बर्का ठुलसे पाला परल बा,
बिचारी मोर बुदी लुग्लुगैटी उ पुष माघके जार कटैटी बाटी अकेली,

यि बद्री फे आँखी अक्को खोल्ले नै हो,
न तो मजा से लहाई मिलल् हो,
न तो मजा से घाम तापे मिलल् हो
बस् उहे फाटल् चिटल गटिया,नेहेङ्गा लगैले,
यि जार महिना कट्टी बाटु कहटी बाटी मोर बुदी,

उ टुटल् खियाइल् दाँत फे, जारके मारे टुटगैल बाटिन,
साँझ बिहान दाह्री खट्खटैटी दिन बिट्थिन,
रात हुइथ फाटल गुद्री ओहर्ले रातभर,
लग्लगैटी उ बर्का लम्बा रटिया कट्थी,
बिचारी मोर बुदी,

 

अंकर अन्जान सहयात्री