बुडी

बुडी

‘बुडी’

उमरके का भर आजकाल ?
पचास हो कि साठी ?
टनिक ढेउर उमरके बटी
डुब्बर, चोङ्ल्याइल पक्क कबी
अर बुडी ! काहुन् बरे आँटी ।

टेक्नी टनिक बाँङ, कब रठी बेर्रा भाङ
कब कह्रहीं ग्वाबर ! गुइँठा पट्निक पटान
लिरौसी का बा ? जगत ड्याखल किऊ ?
चिम्मर बटी बुडी, चिउँसल बटिन आङ ।

सलहो रीति बोक्ल बटी, संस्कार फेन
सलहो जाति बोक्ल बटी, डम्कार फेन
ठेठ्ठोक, चोल्लेक का बाट बट्कोही ?
अर गोन्यम व चोल्लेम बटी गम्कार फेन ।।

थारु कबो जात पुरान
किऊ रल दाङ, गैल किऊ बुह्रान
ओस्ट मजा सुन्टी बात पुरान
डर्ठी फे बुडी मेह्रिक आहान ।।

भुुर्र से उर्ना चिरैयाँ, हुर्र से अइना बतास
भर क्याकर मन्बोे अर कर्बो क्याकर आश
भिन्सह्रे उठ्ना बानी, केक्रो डाइ, केक्रो नानी
हामा बुडिक बटिन छुट्ट कहानी ।।

सहेर्ली आपन पर्‍यार
हर्चाली सँगे खेतीपाती
पर्वट्वम चहुर्ली व कर्ली पट्या काठी
चिउँसल, चोङ्ल्याइल व चिम्मर हामा बुडी बाटी ।।

पुरान-लौव, आघ-पाछ सक्कु लेल्ह नेङ्ठी
का विगार का सही सक्कु ऊह डेक्ठी
रिवाज बोक्ल, रीति बोक्ल थारुन्हक सक्कु चीज
बुडी हामा विगत व वर्तमान सक्कु बोक्ल बटी ।।

राजकुमार कान्छा