मै का बोक्सिन बाटु “

मै का बोक्सिन बाटु “

यी सृष्टि चलुइया नारी कठ
आज यह नारिह नंग्याइ ख्वाजट
हर बिचारक बियाह जहर मानट
उ बोलिकसंग चोली ह्यारट
हर पौंलिम फट्गुर्टी लगाईट
सक्कुनक लजरम बन्ह्वार बनाईट
जाल फकाक बझाई ख्याजट
मै कसिन बाटु ?
बटाडेउ,
महि जरम डिहुइया डाई ।

चिरैचुरुङ्गन बोलाइम
कुकरिनक भुकाईम
गिडारिनक रुवाईम
महि लागल डेख्ठ ।
बटाडेउ,
महि करम डिहुइया बाबा ।
जाटिक मै का बोक्सिन बाटु !

कम्जोरिक फाईडा उठाक
बाढ्यताक पगाहाले बहानक
परिस्टिक खन्ढ्रीम कर्याक
म्वार प्रगटिक घ्याचा रेट्क
रक्ट रक्ट मु बनाक अघाल ले ले
अल्ला अल्ला खायुइयन पुछटु ।
बिल्टा बिल्टा चट्वा डब्ला चटुइयन पुछ्टु ।
म्वार इज्जटक झ्वाटमुरि फेक्रल डेखुइयन पुछटु ।
बटाडेउ,
जाटिक, मै का बोक्सिन बाटु !

डुख्यारीक भौरिम परल नारिह
कबु नचिनिया डेखुइया
कबु बठिनिया डेखुइया
कबु चक्छिनिया डेखुइया ट
कबु बोक्सिनिया डेखुइया
म्वार जर जर आंढर समाज
बटाडेउ,
न्यायक टराजु आज कसिख पसंघा होगिल ।
न्यायक टराजु आज कसिख पसंघा होगिल ।

#डियर _अविरल
२०७८ जेठ २८ सनिच्चर