पराई हुगिल बातो तुआब पराई होक बाचो
हासी खुशी तोहार जिनगी होगिल महिन ना साचो

सचले रहु मन भर मैयाँ संग जिएब कैक
आखिर छोड्क गैलो महिन मनै नै गनक

कारह जे दोस म्वारिक देलो चोत ऐसिख
घोपक गैलो चुरियामुतुम कभुनी मेतैना कैख

सचना बा कलसे आब सबकुछ वक्र्ह लाग साचो
भुलादेउ महि हन आब सद्द तु वक्रह लाग बाचो

पराई हुगिल बातो तुआब पराई होक बाचो
हासी खुशी तोहार जिनगी होगिल महिन ना साचो

राजु चौधरी(राज)हसुलिया ६ उत्तर भडरी कैलालि