काहाँ पुग्गैल बुझो

काहाँ पुग्गैल बुझो

यहाँ मनै काहाँसे काहाँ पुग्गैल बुझो !
मरुवाम कहोर छाँकी झुक्गैल बुझो !
~~~~~~~~
युवा कहिया हिलैबो ईतिहास हमा ?
कला संस्कृती हमार सुक्गैल बुझो !
~~~~~~~
आनक क्याल हेर्थो तुहिन चिहिन्ना खै ?
तुहार पहिचान यहाँ नुक्गैल बुझो !
~~~~~~~
दलित, मुस्लिम, जनजाती, श्रमजिबी !
मागल अधिकार काजे रुक्गैल बुझो !

ठाकुर अकेला
बर्दिया