चिम्टक डैना पख्ना जामट डेख्क लर्का फुन्याँट,

चिम्टक डैना पख्ना जामट डेख्क लर्का फुन्याँट,

लास्या लागल बाटु डारल घाना ओराइटिन कैक।
के बुझडी मौंटसे करल बयाना ओराइटिन कैक।

चिम्टक डैना पख्ना जामट डेख्क लर्का फुन्याँट,
हुकहिन का पटा डाईक माना ओराइटिन कैक।

जन्टन् रोगसे ढ्यार भुखाहिले मुवट बाट सरकार,
बुझडेउ, गरिबक झोप्रीम डाना ओराइटिन कैक।

सिर्मिटिक घरम बुडि खोभ्री, फेर्वा, भौका खोज्ठी,
बुडिह का पटा पहिलक जवाना ओराइटिन कैक ।

मामा साट गाउँक गुर्वा बैडावा बलाक मिछागिल,
उहिन का पटा सिकलसेलसे नाना ओराईटिन कैक।

झस्याँन बिस्याइन डेख निहुइट अघाला लेह खोज्ठ,
कहिया सुन मिलि मन्त्री मन्डम खजाना ओराइटिन कैक।

#डियर_अबिरल
#बर्दिया_नेपाल