मैं फे आइतुँ महि स्वागत सत्कार हुइपरि

मैं फे आइतुँ महि स्वागत सत्कार हुइपरि

मैं फे आइतुँ महि स्वागत सत्कार हुइपरि।
धिला सुस्ति नाई काममा झत्कार हुइपरि।।

हावा ताल म किल गफ लगैना नै हो यहाँ।
गफमा फे हाँसी लगैना चमत्कार हुइपरि।।

बोलनामा फे धेउर कन्जुसाई नै करहो कथुँ।
महिसे बोले बेर खोतलार नै फत्कार हुइपरि।।

लावा आइल मनै महि सिकार मछार नै चाहि।
महि चतनी भात रलसे फे चत्कार हुइपरि।।

– नामः बसन्ती कुशिम
– ठेगानाः टिकापुर ६ अम्बासा कैलाली