मोर घर

मोरघर ते भातधिक्वार पारक परी |

सान बिहान सुरिन कुद्रा दारक परी ||

 

सद्द ब्युटी पालर गैलक बानि तुहार |    

यहा त धेकिक ओख्रि झारक परी ||

 

बरा मिठ लागत चरंगीन के सिध्रा |

हेल्काले लद्यम मच्छि मारक परी || 

 

भेस्ली गोंगी जन्ठो कि नाई सस्किर्ती |

घामम कन्ज्वा जारम सिन्की गारक परी ||

 

धनके गरीब हुइलसे मनके धनि बाटु मै |

कांज कप्वा खाके सुखी जिन्गी टारक परी ||

 

 

     सुमित रत्गैया

रैकवार बिचवा १ मजगै कन्चनपुर