सुनो बड्डी

सुनो बड्डी

 

दुम्नी दुम्ना जोत्ना हुइगिल सुनो बड्डी
चैनी धान कत्ना हुइगिल सुनो बड्डी

सालो साल खाए नै पुगत इ खेत्वामसे
अध्या दाना बत्ना हुइगिल सुनो बड्डी

अस्तिम्की,अत्वारी गैल आइता दश्या
घरक भिता पोत्ना हुइगिल सुनो बड्डी

तुहार कार्हल घोंघी मोर मारल मच्छि
बिहानक दोन्या चत्ना हुइगिल सुनो बड्डी

सस्कृति झल्कैती दिउटन पूज्ना ब्याला
तुहार बड्डा लोत्ना हुइगिल सुनो बड्डी

सुमित रत्गैंयाँ
मजगैं कन्चनपुर