हेरी रह्यो आँखा उसले तरी तरी हेरी रह्यो

हेरी रह्यो आँखा उसले तरी तरी हेरी रह्यो