जत्रा करो काम तबु फे हेल्हा बाटै

जत्रा करो काम तबु फे हेल्हा बाटै

जत्रा करो काम तबु फे हेल्हा बाटै

निर्दोस मनै आज यहाँ जेल्हा बाटै

 

पैसक लोभ लालचले बिग्रता देश

बात से फसैना नेत्वान टेल्हा बाटै

 

रहल बन्वा फे सब फर्ति बाटै यहाँ

सुखगिल कुल्वा,खेत्वा ढेल्हा बाटै

 

विकासके लग एक जुत नाई हुइठै

अशिक्षित धेर सब भेल भेल्हा बाटै

 

इ बनाब उ बनाब कहिके कठै सब

नै कर्ठै काम बातेक गेल गेल्हा बाटै

बिग्रल चुक्कू राम कुमार डंगौरा थारु बोक्लौहुवा, कैलाली

जत्रा करो काम तबु फे हेल्हा बाटै

निर्दोस मनै आज यहाँ जेल्हा बाटै

पैसक लोभ लालचले बिग्रता देश

बात से फसैना नेत्वान टेल्हा बाटै

रहल बन्वा फे सब फर्ति बाटै यहाँ

सुखगिल कुल्वा,खेत्वा ढेल्हा बाटै

विकासके लग एक जुत नाई हुइठै

अशिक्षित धेर सब भेल भेल्हा बाटै

इ बनाब उ बनाब कहिके कठै सब

नै कर्ठै काम बातेक गेल गेल्हा बाटै

बिग्रल चुक्कू राम कुमार डंगौरा थारु बोक्लौहुवा, कैलाली