डलाली हुइटा

डलाली हुइटामने किसाननके लाग बजारमन डीजल नैहो ।
फुरेसे कहुँटे भ्रष्ट नेटनके कमरा अभिन यहाँ भीजल नैहो ।

आन्दोलन, भुँइचालके खाटि अभिन मजासे चोखाइल कहाँ बा
अनारिहस लागल महिन यइनके डिमाक अभिन सीजल नैहो ।

हमार देशके हाल कासे काहुगिल यी ठेक्डारीनके झग्गरकिल ,
अनारी लागट डेख्के अभिन मजासे डीमाक यइनके रीजल नैहो ।

कुन देश कुन जमाना युग बडलके करोट लैके आँग लैसेकल ,
मनो हमार नेता कहुइयनके इज्जत अभिन लाजले खिजल नैहो ।

 

हिरालाल सत्गौंवा घोरीघोरा न. पा.-३ , सररहिया , कैलाली