जस्त नाँउ वस्त …………………….

जस्त नाँउ वस्त …………………….
जस्त नाउ बटिस याकर वस्त हि’रगर पईनु
घाम पानिसे नई डगमगईना ब’लगर पईनु।

थारु भाषक मेर मेरिक साहित्य समेटल,
मन भुलईना वेबसाईट बरा र’सगर पईनु ।

ज्याकर खाेजिम रन्हु उहीँ पाईबेर अाज,
जिन्गिक लक्ष्यम पुग्ना एक्थाे डगर पईनु।

साहित्यिक एक बलगर खुटा गारल देख्क
सक्कु स्रष्टा हुकन्हक मन जगर मगर पईनु ।

 

हिरगर के अाज वेबसाईत देख्नु त महा खुसि लागल। उहमार कनास लागल…..

जस्त नाउ बटिस याकर वस्त हि’रगर पईनु
घाम पानिसे नई डगमगईना ब’लगर पईनु।

थारु भाषक मेर मेरिक साहित्य समेटल,
मन भुलईना वेबसाईट बरा र’सगर पईनु ।

ज्याकर खाेजिम रन्हु उहीँ पाईबेर अाज,
जिन्गिक लक्ष्यम पुग्ना एक्थाे डगर पईनु।

साहित्यिक एक बलगर खुटा गारल देख्क
सक्कु स्रष्टा हुकन्हक मन जगर मगर पईनु