उइन्मे भ्रष्टाचारके छाप

उइन्मे भ्रष्टाचारके छाप टे लग्हिन् हेरो,
देश हे बिगरलक् पाप टे लग्हिन् हेरो,
बिना काम कर्ले तलब भत्ता किल खाके–
जनतन् हे ठग्लक् सराप टे लग्हिन् हेरो ।

उनीहरुमा भ्रष्टाचारको छाप त लाग्छ हेर
देशलाई बिगारेकोमा पाप त लाग्छ हेर
बिना काम गरी तलब भत्ता मात्र खाएर–
जनतालाई ठगेकोमा सराप त लाग्छ हेर ।