जैसिन तैसिन बात कर्ना नै हो ।

जैसिन तैसिन बात कर्ना नै हो ।

जैसिन तैसिन बात कर्ना नै हो ।
फतहनके पाछे कबु पर्ना नै हो ।
बिनकामेक खाली काहे दत्कर्ना,
मुहे मुहे यइनसे अब लर्ना नै हो ।

हिरालाल

बुर्हाइल दाइ कलि दुनु हाँथेम लद्दु धरल नै हो
बरा सहजिलसे कोइ केकरो पाँउ परल नै हो
तब मारे थरुहत छावा जोरसे तुहि लर्ना बा
हिम्मत नाहार तोरफे हाथ गोर जरल नै हो ।

हिरा लाल सुर्या लाइफ