मुक्तक

 

थारु हाम्र जार दारुम भुलक कुछ नै हुइ
दारुक मत्वार मत्वारम झुलक कुछ नै हुइ

हाँथम हाँथ धर्के आन्दोलन सफल पारी 
एक्क दुक्ल मनै फुलक कुछ नै हुइ

सुमित रत्गैंया