मुक्तक

मुक्तक

गरिबनके झोपरिम सोनक रास न खोजहो।
मैयाकर्ना मुटु बा औरकुछ खास न खोजहो।

करिया भड्डुम पाकठ दुइ छाक खैना फेन,
झोपरिक दुखम महल के बास न खोजहो।

संगम कुश्मी।
कैलारी ८,कैलाली।