सात जलम टुँहार संग कटाई पाँउ

सात जलम टुँहार संग कटाई पाँउ

जसहक उप्पर बड्रीम झलमलैटी चम्कट टोरैया हेरो
ओसहक टुँहार मौलार बोलि यि कानम घम्कट हेरो
साट जलम टुँहार संग कटाई पाउ टुँहिन मैया कर्टी,
टुँहार याड सवन्या झरी जस्ट यि मनम झम्कट हेरो
डियर_अविरल