गरुक कबु यहाँ बाफ नैरहथ।

सक्कु दगर सद्दा साफ नैरहथ।

 

इ मुहसेते मै छमाकरे सेकदेम,

मने उ मनसेहुइल माफ नैरथ ।

गरूगाेँ कहिलेने बाफ हुदैन ।

सधै यहाँ बाटाे साफ हुदैन ।

 

मुखले जेनि भन्नसक्छ,

तर मनले त्याे माफ हुदैन ।